Stanovy

STANOVY
ZDRUŽENIA PRE SPRÁVU NÁRODNEJ DOMÉNY SK
Záujmového združenia právnických osôb

I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
NÁZOV

Záujmové združenie právnických osôb má názov "Združenie pre správu národnej domény SK" (ďalej len "Združenie"). Pod týmto názvom Združenie vystupuje a koná.

Čl. 2
SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlom Združenia je Bratislava, Centrum výpočtovej techniky Slovenskej technickej univerzity, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Čl. 3
TRVANIE ZDRUŽENIA

Združenie je založené na dobu neurčitú.

Čl. 4
PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA

 1. Združenie je nezisková organizácia, ktorá definuje pravidlá pre prideľovanie a prevádzku doménových mien pod doménou najvyššej úrovne .SK, priebežne tieto pravidlá aktualizuje a vytvára mechanizmus pre ich dodržiavanie.
 2. Združenie reprezentuje slovenskú internetovú komunitu pri dohľade nad prevádzkou Internetovej domény .SK, koná v jej prospech a v súlade s dokumentmi ICANN.
 3. Združenie na základe výberového konania poveruje prevádzkovaním domény najvyššej úrovne .SK právnickú osobu, ktorá splní stanovené podmienky výberového konania. S vybranou organizáciou uzavrie Združenie zmluvu o prevádzkovaní domény najvyššej úrovne na dobu určitú, najmenej však na 1 rok s možnosťou jej viacnásobného predĺženia.
 4. Združenie zastupuje najvyššiu doménu Slovenskej republiky .SK pri koordinácii národných registrátorov v organizácii ICANN a v štandardizačných organizáciách.
 5. Združenie vypracúva koncepciu činnosti Združenia v oblasti verejnoprospešných projektov rozvoja používania internetu v Slovenskej republike, vyhlasuje témy verejnoprospešných projektov, schvaľuje príspevok na ich financovanie a kontroluje výsledky realizácie takýchto projektov.

Čl. 5
VZNIK ZDRUŽENIA

Členstvo v Združení vzniká podpisom zakladateľskej zmluvy zakladajúcimi členmi s účinnosťou dňom zápisu Združenia do Registra záujmových združení právnických osôb, vedeného na Krajskom úrade v Bratislave.

Čl. 6
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 1. Členom Združenia sa môže stať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá:
  1. poskytuje na území Slovenskej republiky internetové a informačné služby
  2. písomne požiada o členstvo v združení
  3. zaplatí členský poplatok
  4. súhlasí so stanovami Združenia
  5. spĺňa nasledovné podmienky:
   1. na jej majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je proti nej začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii
   2. nemá u príslušného správcu dane daňové nedoplatky
   3. nemá nedoplatky na zdravotnom, sociálnom poistení a poistení v nezamestnanosti
   4. jej štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania alebo predmetom činnosti právnickej osoby, alebo pre trest hospodárskej povahy, alebo trestný čin proti majetku, alebo za iný úmyselný trestný čin
 2. Splnenie podmienok uvedených v ods. 1 písm. a., d., e. preukazuje právnická osoba pri vstupe čestným prehlásením, v ktorom musí byť uvedený popis poskytovaných internetových a informačných služieb, napr. poskytovanie pripojenia do siete Internet, služby vytvárania a prevádzkovania informačných služieb na WWW serveroch a ďalších služieb slovenskej internetovej komunite. Splnenie podmienok uvedených v ods. 1 písm. e. bod i. potvrdzuje vstupujúca právnická osoba čestným prehlásením a výpisom z obchodného registra alebo iného registračného miesta (MV SR, Krajský úrad), v ktorom je zapísaná, nie starším ako 90 dní. Splnenie podmienok uvedených v ods. 1 písm. e. , bod ii. a bod iii. potvrdzuje vstupujúca právnická osoba predložením potvrdenia príslušného orgánu nie staršieho ako 6 mesiacov. Splnenie podmienok uvedených v ods. 1 písm. e. , bod iv. potvrdzuje vstupujúca právnická osoba čestným prehlásením alebo výpisom registra trestov všetkých členov štatutárnych orgánov nie starším ako 6 mesiacov.
 3. Všetky doklady uvedené v čl.6 ods. 2 sa predkladajú v prvopise alebo v úradne overenej kópii.
 4. Splnenie podmienok, uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku overuje komisia zložená z členov Predstavenstva Združenia.
 5. Pri vzniku Združenia sa splnenie podmienok, uvedených v ods. 1 a 2 overuje medzi zakladajúcimi členmi navzájom.

Čl. 7
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA

 1. Člen Združenia má právo zúčastniť sa rokovania valného zhromaždenia, požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenie všetkých otázok týkajúcich sa predmetu činnosti Združenia a konania orgánov Združenia v konkrétnych záležitostiach. Člen Združenia má právo podávať návrhy a protinávrhy k uzneseniam valného zhromaždenia .
 2. Člen Združenia má právo byť informovaný o konaní valného zhromaždenia a má právo na kópiu zápisu z rokovania valného zhromaždenia.
 3. Členovia Združenia, ktorí majú spolu aspoň 20% hlasov všetkých členov môžu písomne požiadať Predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
 4. Člen má právo požiadať, aby bola na program rokovania valného zhromaždenia zaradená záležitosť navrhovaná členom Združenia.
 5. Člen Združenia má právo predložiť Predstavenstvu návrh na verejné vyhlásenia Združenia.
 6. Člen Združenia je povinný zdržať sa akýchkoľvek verejných vyhlásení menom Združenia, pokiaľ tým nie je poverený Združením.
 7. Člen Združenia je povinný zdržať sa všetkých krokov, ktoré poškodzujú alebo by mohli poškodiť záujmy Združenia.
 8. Členovia Združenia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.
 9. Člen Združenia je povinný nakladať s písomnými materiálmi Združenia ako s materiálmi dôvernými, pokiaľ ich takto označí Predstavenstvo alebo Dozorná rada Združenia.

Čl. 8
ZÁNIK ČLENSTVA V ZDRUŽENÍ

 1. Členstvo v Združení zaniká:
  1. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom Združenia
  2. vystúpením zo Združenia
  3. vylúčením
  4. prevodom členstva v Združení
  5. zánikom Združenia
 2. Člen Združenia má právo vystúpiť zo združenia na základe písomnej žiadosti adresovanej Predstavenstvu Združenia. V takomto prípade sa končí členstvo k poslednému dňu kalendárneho roku, v ktorom bola žiadosť o vystúpenia podaná.
 3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena Združenia, ak tento zvlášť závažným spôsobom porušuje stanovy združenia, alebo poškodzuje dobré meno združenia, alebo prestal spĺňať podmienky členstva v Združení (čl. 6 ods. 1 a 2). Vylúčeniu člena musí predchádzať písomné upozornenie Predstavenstva na porušovanie povinností člena združenia. V takomto prípade končí členstvo dňom rozhodnutia valného zhromaždenia.
 4. Člen združenia je oprávnený previesť členstvo v Združení na tretiu osobu, ktorá musí rovnako spĺňať podmienky členstva v Združení ( čl. 6., ods. 1 a 2). Valné zhromaždenie schváli prevod členstva len v prípade, keď člen prevádzajúci členstvo na inú právnickú osobu nemá voči Združeniu žiadne finančné záväzky a prevod s 3 mesačným predstihom oznámil Predstavenstvu združenia, aby bolo možné žiadosť preskúmať.

Čl. 9
FINANCOVANIE ČINNOSTI ZDRUŽENIA

 1. Činnosť Združenia je financovaná z členských príspevkov a z príspevku prevedeného Prevádzkovateľom domény .SK na účet Združenia.
 2. Výška členských príspevkov pre zakladajúcich členov je stanovená rozhodnutím Valného zhromaždenia ako jednorázový vstupný členský príspevok. O výške pravidelného ročného členského príspevku sa rozhodne na valnom zhromaždení.
 3. Výška členského príspevku člena, ktorý vstúpil do Združenia v priebehu kalendárneho roka sa zníži o pomernú časť, najviac však o polovicu členského. Nový člen musí uhradiť aj jednorázový vstupný členský príspevok vo výške ako zaplatili zakladajúci členovia zvýšený o ročnú infláciu, podľa ŠÚ SR.
 4. Výšku príspevku na činnosť Združenia poskytnutého prevádzkovateľom domény stanoví valné zhromaždenie po vykonanej kontrole ročnej účtovej uzávierky prevádzkovateľa a uznaní oprávnených nákladov v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Združením a prevádzkovateľom o prevádzkovaní domény .SK (čl. 4, ods.3).

Čl. 10
PREVÁDZKOVATEĽ DOMÉNY .SK

 1. Prevádzkovateľ domény .SK (ďalej len prevádzkovateľ), zabezpečuje registráciu doménových mien druhej úrovne pod doménou najvyššej úrovne .SK.
 2. Prevádzkovateľ je tiež povinný zabezpečiť prevádzku doménových serverov pre doménu . SK.
 3. Prevádzkovateľom môže byť právnická osoba, nezisková alebo verejnoprávna organizácia, spĺňajúca podmienky stanovené Združením vo výberovom konaní (čl.4 ods. 3).
 4. Prevádzkovateľ, ktorý podpísal so Združením zmluvu o zabezpečení registrácie doménových mien druhej úrovne pod doménou .SK a zabezpečení prevádzky doménových serverov na základe výberového konania, je povinný ujať sa svojej funkcie najneskôr do 3 mesiacov po podpísaní zmluvy so Združením.
 5. Prevádzkovateľ je povinný:
  1. rešpektovať a realizovať všetky zmeny pravidiel prevádzkovania domény . SK schválené valným zhromaždením Združenia
  2. každoročne predložiť orgánom Združenia výkazy hospodárenia (účtovnú uzávierku a prípadne aj účtovné doklady) o činnosti zabezpečovania prevádzky a správy domény . SK . Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva ešte aj iné činnosti, musí viesť pre činnosť prevádzky a správy domény .SK oddelenú účtovnú evidenciu
  3. preukázať účelnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov, použitých pre zabezpečenie prevádzky domény .SK a zabezpečenie prevádzky doménových serverov
  4. každé mimoriadne vynaloženie prevádzkových alebo investičných nákladov vopred prekonzultovať s Predstavenstvom Združenia
  5. dodržiavať aj ďalšie ustanovenia zmluvy so Združením

II.
ORGÁNY ZDRUŽENIA

Čl. 11

Orgánmi Združenia sú:

 • Valné zhromaždenie (čl. 12)
 • Predstavenstvo (čl. 15)
 • Dozorná rada (čl. 18)

Čl. 12
VALNÉ ZHROMAĎENIE ZDRUŽENIA

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia.
 2. Každý člen Združenia má právo sa zúčastniť rokovania valného zhromaždenia. Člena Združenia na valnom zhromaždení zastupuje osoba oprávnená konať v mena člena Združenia.
 3. Každý člen Združenia má na valnom zhromaždení jeden hlas.
 4. Valné zhromaždenie sa koná najmenej 2x ročne a to vždy najneskôr do 30.6 a do 30.12. kalendárneho roka.
 5. Valné zhromaždenie sa musí konať na území Slovenskej republiky cez pracovný deň.
 6. Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo najneskôr 15 pracovných dní pred termínom konania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa zvoláva pozvánkou zaslanou doporučeným listom zaslaným všetkým členom združenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať:
  1. dátum, miesto a hodinu konania valného zhromaždenia
  2. program rokovania valného zhromaždenia, vrátane navrhovaných uznesení k jednotlivým bodom programu
  3. zoznam materiálov k jednotlivým bodom programu
 7. Predstavenstvo je povinné zaradiť na program rokovania valného zhromaždenia návrhy jednotlivých členov Združenia alebo Dozornej rady. Návrh musí obsahovať názov navrhovaného bodu programu, prípadne aj podkladové materiály a návrh uznesenia. Pokiaľ takýto návrh nebol doručený Predstavenstvu pred zaslaním pozvánky na valné zhromaždenie, rozhodne sa o ňom ako o bode programu, ktorý nebol v pozvánke na valné zhromaždenia (čl. 14, ods. 2).
 8. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinné zvolať Predstavenstvo Združenia, ak o jeho zvolanie požiadajú členovia Združenia, ktorí majú spolu aspoň 20% hlasov všetkých členov. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie najneskôr do 40 pracovných dní odo dňa doručenia oprávnenej žiadosti na jeho zvolanie.
 9. Spôsob zvolania a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa riadi pravidlami platnými pre valné zhromaždenie.
 10. Ak zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné v hodine, na ktorú bolo zvolané, a táto skutočnosť sa nezmení ani po uplynutí dodatočnej lehoty 30 minút, Predstavenstvo je povinné zvolať náhradné valné zhromaždenie.
 11. Spôsob zvolania a rokovanie náhradného valného zhromaždenia sa riadi pravidlami platnými pre valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie musí mať nezmenený program a pozvánka musí byť doručená členom najneskôr 15 pracovných dní pred termínom jeho konania.

Čl. 13
POSOBNOSŤ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

 1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí :
  1. voľba, odvolávanie a odmeňovanie členov predstavenstva a dozornej rady
  2. prijatie nových členov Združenia
  3. rozhodovanie o vylúčení člena Združenia
  4. schvaľovanie zmien stanov
  5. schvaľovanie pravidiel pre registráciu doménových mien a ich zmien
  6. schvaľovanie účtovnej uzávierky a výročnej správy Prevádzkovateľa domény .SK
  7. rozhodnutie o použití časti zisku po zdanení, prípadne o úhrade straty Prevádzkovateľa domény .SK pre plánované aktivity Združenia
  8. schvaľovanie účtovnej uzávierky a výročnej správy Združenia
  9. schvaľovanie rozpočtu na kalendárny rok
  10. schvaľovanie koncepcie činnosti Združenia, vrátane návrhu financovania jednotlivých aktivít v prospech slovenskej internetovej komunity
  11. schvaľovanie podmienok výberového konania na Prevádzkovateľa domény .SK
  12. schvaľovanie výsledkov výberového konania na Prevádzkovateľa domény .SK
  13. vyslovenie súhlasu s návrhom zmluvy medzi Združením a Prevádzkovateľom domény .SK
  14. rozhodnutie o zániku Združenia
  15. rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré patria do pôsobnosti rozhodovania valného zhromaždenia

Čl. 14
ROKOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

 1. Rokovanie valného zhromaždenia prebieha podľa programu, uvedeného v pozvánke, prípadne doplneného o ďalšie body. Rokovanie valného zhromaždenia vedie jeho predseda, ktorého zvolí valné zhromaždenie Združenia zo svojich prítomných členov. Zápis z priebehu valného zhromaždenia vyhotovuje zapisovateľ. Valné zhromaždenie zvolí ešte overovateľa zápisu.
 2. Bod programu, ktorý nebol v programe v pozvánke na valné zhromaždenie uvedený, je možne zaradiť do programu, rokovať a rozhodnúť o ňom len za prítomnosti všetkých členov združenia a s ich súhlasom.
 3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú prítomní členovia s najmenej polovicou všetkých hlasov.
 4. Valné zhromaždenie rozhoduje, okrem prípadov výslovne uvedených v stanovách, nadpolovičnou väčšinou hlasou členov Združenia, prítomných na valnom zhromaždení.
 5. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných na valnom zhromaždení v prípadoch uvedených v čl. 13 ods. 1. písm. c., d., g., h., i., j., l., m. stanov
 6. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení a likvidácii združenia dvojtretinovou väčšinou všetkých členov združenia.
 7. Voľba členov orgánov Združenia prebieha na základe volebného poriadku, ktorý schváli valné zhromaždenie.
 8. Z valného zhromaždenia sa vyhotoví zápis. Predstavenstvo zabezpečí doručenie zápisu všetkým členom Združenia do 10 pracovných dní od ukončenia valného zhromaždenia. Zápis podpisuje predseda rokovania valného zhromaždenia, overovateľ zápisu a zapisovateľ.

Čl. 15
PREDSTAVENSTVO ZDRUŽENIA

 1. Predstavenstvo Združenia je štatutárnym orgánom Združenia, ktoré riadi jeho činnosť a koná jeho menom.
 2. Predstavenstvo rozhoduje vo všetkých záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú tieto v zmysle stanov v pôsobnosti valného zhromaždenia.
 3. Predstavenstvo Združenia má 5 členov. Členom predstavenstva môže byť fyzická osoba, ktorá má najmenej 18 rokov, je spôsobilá k právnym úkonom a bezúhonná v zmysle príslušných právnych predpisov. Jedným z členov Predstavenstva je zástupca štátu menovaný vecne príslušným orgánom štátnej správy.
 4. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 3 ročné, výkon funkcie člena predstavenstva rady skonči dňom zvolenia nového člena predstavenstva. Opätovné zvolenie člena predstavenstva je možné. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením svojho odstúpenia predstavenstvu.

Čl. 16
PÔSOBNOSŤ PREDSTAVENSTVA ZDRUŽENIA

 1. Do pôsobnosti predstavenstva patrí:
  1. zvolať Valné zhromaždenie
  2. pripraviť dokumenty na prerokovanie Valného zhromaždenia najmä:
   1. návrh zmeny stanov
   2. návrh rozpočtu
   3. návrh účtovnej uzávierky a výročnej správy o činnosti Združenia
   4. návrh koncepcie činnosti Združenia
  3. vykonávať uznesenia valného zhromaždenia
  4. viesť zoznam členov Združenia
  5. zabezpečovať vedenie predpísanej účtovnej evidencie a ďalšej dokumentácie v zmysle platných právnych noriem
  6. vystupovať a konať menom Združenia
 2. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predstavenstvo zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu.
 3. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju činnosť vo funkcii člena predstavenstva Združenia zodpovedne, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktorých zverejnenie by mohlo spôsobiť Združeniu alebo jeho členom škodu.
 4. Členovia Predstavenstva nesmú vlastným menom alebo na vlastný účet vykonávať alebo sprostredkúvať činnosť, ktorá by bola obdobná alebo blízka predmetu činnosti Združenia.
 5. Členovia predstavenstva nesmú vykonávať činnosť ako štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu, ani byť zamestnaní v organizácii alebo u osôb, ktoré pre predmet činnosti Združenia zabezpečujú subdodávky tovarov, prác a služieb.
 6. Členom predstavenstva prislúcha za výkon ich funkcie odmena. O jej výške a spôsobe výplaty rozhoduje valné zhromaždenie. Členovia predstavenstva majú voči Združeniu nárok na úhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie Predstavenstva.
 7. Za Združenie konajú a podpisujú dokumenty aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z týchto členov musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.

Čl. 17
ROKOVANIE PREDSTAVENSTVA

 1. Zasadnutia predstavenstva sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne. Zasadnutie Predstavenstva zvoláva predseda predstavenstva písomne, faxom alebo elektronicky.
 2. Predstavenstvo je uznášaniaschopné pokiaľ sú prítomní najmenej traja členovia predstavenstva.
 3. Predstavenstvo prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, pri jeho neprítomnosti podpredsedu Predstavenstva.
 4. O priebehu zasadnutia predstavenstva sa vyhotoví zápis, ktorý podpisuje predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.
 5. Predstavenstvo môže prijímať uznesenia i mimo zasadnutia a to písomne, prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou s potvrdením odoslania a prijatia pošty. V takomto prípade sú povinní vyjadriť sa všetci členovia predstavenstva. Takto prijaté rozhodnutie musí byť uvedené v najbližšom zápise z rokovania Predstavenstva.

Čl. 18
DOZORNÁ RADA ZDRUŽENIA

 1. Dozorná rada Združenia je kontrolným orgánom Združenia, ktorý dozerá na výkon činnosti predstavenstva a uskutočňovanie činnosti Združenia v zmysle schválenej koncepcie činnosti.
 2. Dozorná rada Združenia má 3 členov. Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba, ktorá má najmenej 18 rokov, je spôsobilá k právnym úkonom a bezúhonná v zmysle príslušných právnych predpisov.
 3. Funkčné obdobie dozornej rady je trojročné, výkon funkcie člena dozornej rady skonči dňom zvolenia nového člena dozornej rady. Opätovné zvolenie člena dozornej rady je možné. Člen dozornej rady môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením svojho odstúpenia dozornej rade.

Čl. 19
POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ DOZORNEJ RADY ZDRUŽENIA

 1. Do pôsobnosti dozornej patrí:
  1. kontrolovať či všetky relevantné dokumenty, účtovné zápisy a ďalšie písomnosti sú vedené v súlade s príslušnými právnymi predpismi
  2. kontrolovať či činnosť Združenia zodpovedá platnými právnymi predpisom, je v súlade so stanovami, prijatou koncepciou činnosti Združenia a uzneseniami jej Valného zhromaždenia
  3. kontrolovať účtovnú uzávierku Združenia
  4. zúčastňovať sa rokovania Valného zhromaždenia a informovať Valné zhromaždenie o výsledkoch kontrolnej činnosti
  5. požiadať o zvolanie Valného zhromaždenia ak si to vyžaduje nevyhnutnosť okamžitého prerokovania vzniknutej situácie a navrhovať potrebné opatrenia
  6. navrhnúť zaradenie dodatočných bodov do programu rokovania Valného zhromaždenia
 2. Členov dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu.
 3. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju činnosť zodpovedne, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých zverejnenie by mohlo spôsobiť Združeniu alebo jeho jednotlivým členom škodu.
 4. Dozorná rada o svojej činnosti a výsledkoch kontrol predkladá písomnú správu Valnému zhromaždeniu, prípadne Predstavenstvu Združenia.
 5. Členovia dozornej rady môžu byť Valným zhromaždením Združenia kedykoľvek odvolaní.
 6. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie odmena. O výške a spôsobe výplaty odmeny rozhoduje Valného zhromaždenie. Členovia dozornej rady majú voči združeniu nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom člena dozornej rady.

Čl. 20
ROKOVANIE DOZORNEJ RADY

 1. Zasadnutia dozornej rady sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne. Zasadnutie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady písomne, faxom alebo elektronicky najmenej týždeň vopred.
 2. Dozorná rada je uznášaniaschopná, pokiaľ sú prítomní najmenej dvaja členovia dozornej rady.
 3. Dozorná rada prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady. Každý člen dozornej rady má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 4. O priebehu zasadnutia dozornej rady sa vyhotoví zápis, ktorý podpisuje predseda dozornej rady.
 5. Dozorná rada môže prijímať uznesenia i mimo zasadnutie a to písomne, prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou s potvrdením odoslania a prijatia pošty. V takomto prípade sú povinní vyjadriť sa všetci členovia Dozornej rady. Takto prijaté rozhodnutie musí byť uvedené v najbližšom zápise z rokovania Dozornej rady.

III
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Čl. 21
ÚČTOVANIE ZDRUŽENIA

 1. Združenie účtuje v rozsahu a spôsobom stanoveným zákonom.
 2. Účtovným obdobím je kalendárny rok, pričom prvý rok činnosti Združenia začína dňom zápisu do registra a končí dňom 31. 12. bežného roka.
 3. Predstavenstvo zabezpečí po ukončení účtovného obdobia zostavenie účtovnej uzávierky, ktorú predloží na kontrolu dozornej rade a Valnému zhromaždeniu na schválenie.
 4. O úhrade prípadných strát rozhoduje Valné zhromaždenie, ktoré môže rozhodnúť, že strata Združenia bude hradená formou mimoriadneho členského príspevku, ktorý bude vrátený zo získaných iných zdrojov na úhradu straty.

Čl. 22
ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA ZDRUŽENIA

 1. Zániku Združenia podľa odseku 5 predchádza rozhodnutie Valného zhromaždenia o zrušení Združenia.
 2. Po zrušení Združenia sa uskutoční likvidácia Združenia, pričom na likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa likvidácie obchodných spoločností.
 3. Po skončení likvidácie sa uskutoční vysporiadanie likvidačného zostatku.
 4. Podiel jednotlivých členov na likvidačnom zostatku sa určí ako pomer zaplateného členského príspevku násobeného počtom ukončených rokov členstva daného člena v Združení k súhrnu všetkých zaplatených vstupných členských príspevkov všetkých členov združenia vynásobených počtom ukončených rokov ich členstva.
 5. Združenie zaniká ku dňu vymazania z registra Združenia vedeného na Krajskom úrade v Bratislave.

Čl. 23
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy vyplývajúce zo stanov, vzájomné vzťahy medzi členmi Združenia súvisiace s ich členstvom v Združení ako aj právne vzťahy vo vnútri Združenia sa riadia vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Písomnosti určené členom Združenia sa posielajú na adresu oznámenú štatutárnym zástupcom člena Združenia, inak na adresu sídla člena Združenia uvedenú v zozname členov Združenia.

Čl. 24
PRECHODNÉ USTANOVENIA

 1. Činnosť súčasného prevádzkovateľa vrcholovej domény sa ukončí najneskôr 3 mesiace po uzavretí zmluvy s novým prevádzkovateľom vrcholovej domény .SK, vybratým na základe výberového konania (čl. 4 ods. 3) so súhlasom valného zhromaždenia Združenia.
 2. Združenie písomne upovedomí súčasného prevádzkovateľa o výsledku výberového konania (čl. 4 ods. 3), na základe ktorého došlo k zmene prevádzkovateľa správy vrcholovej domény . SK.
 3. Súčasný prevádzkovateľ odovzdá celú dokumentáciu správy vrcholovej domény .SK novému prevádzkovateľovi formou odovzdávacieho protokolu.
 4. Poverený člen Predstavenstva zabezpečí v organizácii ICANN zmenu smerovania doménových serverov vrcholovej domény .SK na nového prevádzkovateľa od 00:00 hod prvého dňa zmluvného začiatku prevádzky domény novým prevádzkovateľom.

V Bratislave, 2.2.2004


Partnerské organizácie a združenia: API, ZPW, SANET, SIX, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií