Orgány združenia


Čl. 12
VALNÉ ZHROMAĎENIE ZDRUŽENIA

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia.
 2. Každý člen Združenia má právo sa zúčastniť rokovania valného zhromaždenia. Člena Združenia na valnom zhromaždení zastupuje osoba oprávnená konať v mena člena Združenia.
 3. Každý člen Združenia má na valnom zhromaždení jeden hlas.
 4. Valné zhromaždenie sa koná najmenej 2x ročne a to vždy najneskôr do 30.6 a do 30.12. kalendárneho roka.
 5. Valné zhromaždenie sa musí konať na území Slovenskej republiky cez pracovný deň.
 6. Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo najneskôr 15 pracovných dní pred termínom konania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa zvoláva pozvánkou zaslanou doporučeným listom zaslaným všetkým členom združenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať:
  1. dátum, miesto a hodinu konania valného zhromaždenia
  2. program rokovania valného zhromaždenia, vrátane navrhovaných uznesení k jednotlivým bodom programu
  3. zoznam materiálov k jednotlivým bodom programu
 7. Predstavenstvo je povinné zaradiť na program rokovania valného zhromaždenia návrhy jednotlivých členov Združenia alebo Dozornej rady. Návrh musí obsahovať názov navrhovaného bodu programu, prípadne aj podkladové materiály a návrh uznesenia. Pokiaľ takýto návrh nebol doručený Predstavenstvu pred zaslaním pozvánky na valné zhromaždenie, rozhodne sa o ňom ako o bode programu, ktorý nebol v pozvánke na valné zhromaždenia (čl. 14, ods. 2).
 8. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinné zvolať Predstavenstvo Združenia, ak o jeho zvolanie požiadajú členovia Združenia, ktorí majú spolu aspoň 20% hlasov všetkých členov. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie najneskôr do 40 pracovných dní odo dňa doručenia oprávnenej žiadosti na jeho zvolanie.
 9. Spôsob zvolania a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa riadi pravidlami platnými pre valné zhromaždenie.
 10. Ak zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné v hodine, na ktorú bolo zvolané, a táto skutočnosť sa nezmení ani po uplynutí dodatočnej lehoty 30 minút, Predstavenstvo je povinné zvolať náhradné valné zhromaždenie.
 11. Spôsob zvolania a rokovanie náhradného valného zhromaždenia sa riadi pravidlami platnými pre valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie musí mať nezmenený program a pozvánka musí byť doručená členom najneskôr 15 pracovných dní pred termínom jeho konania.

Čl. 15
PREDSTAVENSTVO ZDRUŽENIA

 1. Predstavenstvo Združenia je štatutárnym orgánom Združenia, ktoré riadi jeho činnosť a koná jeho menom.
 2. Predstavenstvo rozhoduje vo všetkých záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú tieto v zmysle stanov v pôsobnosti valného zhromaždenia.
 3. Predstavenstvo Združenia má 5 členov. Členom predstavenstva môže byť fyzická osoba, ktorá má najmenej 18 rokov, je spôsobilá k právnym úkonom a bezúhonná v zmysle príslušných právnych predpisov. Jedným z členov Predstavenstva je zástupca štátu menovaný vecne príslušným orgánom štátnej správy.
 4. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 3 ročné, výkon funkcie člena predstavenstva rady skonči dňom zvolenia nového člena predstavenstva. Opätovné zvolenie člena predstavenstva je možné. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením svojho odstúpenia predstavenstvu.

Členovia predstavenstva:

Ing. Juraj Eliáš
spoločnosť Nextra, s.r.o.
predseda predstavenstva

prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.
Slovenská akademická sieť Sanet
člen predstavenstva

Ing. Igor Strečko
spoločnosť Webglobe, s.r.o.
člen predstavenstva

Peter Tomaščík
spoločnosť Zoner, s.r.o.
člen predstavenstva

[momentálne neobsadené]
zástupca štátu
člen prestavenstva


Čl. 18
DOZORNÁ RADA ZDRUŽENIA

 1. Dozorná rada Združenia je kontrolným orgánom Združenia, ktorý dozerá na výkon činnosti predstavenstva a uskutočňovanie činnosti Združenia v zmysle schválenej koncepcie činnosti.
 2. Dozorná rada Združenia má 3 členov. Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba, ktorá má najmenej 18 rokov, je spôsobilá k právnym úkonom a bezúhonná v zmysle príslušných právnych predpisov.
 3. Funkčné obdobie dozornej rady je trojročné, výkon funkcie člena dozornej rady skonči dňom zvolenia nového člena dozornej rady. Opätovné zvolenie člena dozornej rady je možné. Člen dozornej rady môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením svojho odstúpenia dozornej rade.

Členovia dozornej rady:

Ing. Marián Ďurkovič
Slovenská akademická sieť Sanet
predseda dozornej rady

Ing. Peter Máčaj
spoločnosť Slovanet, a.s.
člen dozornej rady

Ing. Milan Rantúch
spoločnosť EuroNET Slovakia, s.r.o.
člen dozornej rady


Partnerské organizácie a združenia: API, ZPW, SANET, SIX, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií