Podmienky členstva

Čl. 6
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 1. Členom Združenia sa môže stať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá:
  1. poskytuje na území Slovenskej republiky internetové a informačné služby
  2. písomne požiada o členstvo v združení
  3. zaplatí členský poplatok
  4. súhlasí so stanovami Združenia
  5. spĺňa nasledovné podmienky:
   1. na jej majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je proti nej začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii
   2. nemá u príslušného správcu dane daňové nedoplatky
   3. nemá nedoplatky na zdravotnom, sociálnom poistení a poistení v nezamestnanosti
   4. jej štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania alebo predmetom činnosti právnickej osoby, alebo pre trest hospodárskej povahy, alebo trestný čin proti majetku, alebo za iný úmyselný trestný čin
 2. Splnenie podmienok uvedených v ods. 1 písm. a., d., e. preukazuje právnická osoba pri vstupe čestným prehlásením, v ktorom musí byť uvedený popis poskytovaných internetových a informačných služieb, napr. poskytovanie pripojenia do siete Internet, služby vytvárania a prevádzkovania informačných služieb na WWW serveroch a ďalších služieb slovenskej internetovej komunite. Splnenie podmienok uvedených v ods. 1 písm. e. bod i. potvrdzuje vstupujúca právnická osoba čestným prehlásením a výpisom z obchodného registra alebo iného registračného miesta (MV SR, Krajský úrad), v ktorom je zapísaná, nie starším ako 90 dní. Splnenie podmienok uvedených v ods. 1 písm. e. , bod ii. a bod iii. potvrdzuje vstupujúca právnická osoba predložením potvrdenia príslušného orgánu nie staršieho ako 6 mesiacov. Splnenie podmienok uvedených v ods. 1 písm. e. , bod iv. potvrdzuje vstupujúca právnická osoba čestným prehlásením alebo výpisom registra trestov všetkých členov štatutárnych orgánov nie starším ako 6 mesiacov.
 3. Všetky doklady uvedené v čl.6 ods. 2 sa predkladajú v prvopise alebo v úradne overenej kópii.
 4. Splnenie podmienok, uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku overuje komisia zložená z členov Predstavenstva Združenia.
 5. Pri vzniku Združenia sa splnenie podmienok, uvedených v ods. 1 a 2 overuje medzi zakladajúcimi členmi navzájom.

Valné zhromaždenie stanovilo výšku jednorazového vstupného poplatku na 50.000,- Sk


Partnerské organizácie a združenia: API, ZPW, SANET, SIX, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií